هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240224

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-طلا - 1:gold /انگلیسی
4-طلایی - 1:golden /انگلیسی
5-دی - 1:day /انگلیسی
6-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
7-استیل - 1:steel /انگلیسی
8-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
9-نه - 1:no /انگلیسی
10-سامی - 1:sami /انگلیسی
11-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
12-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
13-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
14-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
15-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
16-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
17-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
18-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
19-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
20-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
21-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
22-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
23-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
24-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
25-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
26-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
27-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
28-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
29-گرد - 1:round /انگلیسی
30-نگین - 1:negin /انگلیسی
31-ندا - 1:neda /انگلیسی
32-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
33-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
34-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
35-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
36-دست - 1:hand /انگلیسی
37-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
38-لاتین - 1:latin /انگلیسی
39-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
40-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
41-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
42-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
43-فارسی - 1:persian /انگلیسی
44-گردن - 1:neck /انگلیسی
45-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
46-گل - 1:flower /انگلیسی
47-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
48-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
49-کوچک - 1:small /انگلیسی
50-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
51-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
52-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
53-بزرگ - 1:big /انگلیسی
54-پر - 1:feather /انگلیسی
55-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
56-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
57-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
58-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
59-دستبندست - 1:pairedbracelet /انگلیسی
60-گردنبندست - 1:pairednecklace /انگلیسی
61-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
62-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
63-کیف - 1:bag /انگلیسی
64-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
65-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
66-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
67-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
68-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
69-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
70-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
71-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
72-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
73-سوغاتایران -
74-انگشترست - 1:pairring /انگلیسی
75-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
76-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
77-مشکی - 1:black /انگلیسی
78-متوسط - 1:medium /انگلیسی
79-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
80-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
81-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
82-معمولی - 1:normal /انگلیسی
83-اسی - 1:esi /انگلیسی
84-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
85-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
86-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
87-پا - 1:foot /انگلیسی
88-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi, 2:jeweledhairband /انگلیسی
89-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
90-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
91-فلزی - 1:metal /انگلیسی
92-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
93-تلتوری - 1:تل توری /farsi
94-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
95-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
96-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
97-بهتریناسامی - 1:بهترین اسامی /farsi
98-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
99-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
100-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
101-تاج - 1:crown /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره