هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240713

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-طلا - 1:gold /انگلیسی
4-دی - 1:day /انگلیسی
5-طلایی - 1:golden /انگلیسی
6-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
7-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
8-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
9-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
10-سامی - 1:sami /انگلیسی
11-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
12-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
13-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
14-استیل - 1:steel /انگلیسی
15-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
16-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
17-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
18-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
19-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
20-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
21-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
22-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
23-گرد - 1:round /انگلیسی
24-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
25-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
26-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
27-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
28-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
29-ندا - 1:neda /انگلیسی
30-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
31-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
32-نگین - 1:negin /انگلیسی
33-گردنبندطلایی - 1:goldennecklace /انگلیسی
34-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
35-دست - 1:hand /انگلیسی
36-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
37-گردن - 1:neck /انگلیسی
38-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
39-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
40-گردنبندنقرهای - 1:silvernecklace /انگلیسی
41-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
42-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
43-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
44-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
45-گل - 1:flower /انگلیسی
46-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
47-انگشترست - 1:pairring /انگلیسی
48-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
49-کوچک - 1:small /انگلیسی
50-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
51-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
52-بزرگ - 1:big /انگلیسی
53-لاتین - 1:latin /انگلیسی
54-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
55-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
56-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
57-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
58-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
59-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
60-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
61-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
62-پر - 1:feather /انگلیسی
63-پا - 1:foot /انگلیسی
64-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
65-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
66-کیف - 1:bag /انگلیسی
67-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
68-گردنبندست - 1:pairednecklace /انگلیسی
69-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
70-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
71-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
72-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
73-دستبندست - 1:pairedbracelet /انگلیسی
74-آویز - 1:medallion /انگلیسی
75-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
76-گیره - 1:clamp /انگلیسی
77-مشکی - 1:black /انگلیسی
78-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
79-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
80-نگینمو -
81-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
82-اسی - 1:esi /انگلیسی
83-متوسط - 1:medium /انگلیسی
84-ساده - 1:simple /انگلیسی
85-معمولی - 1:normal /انگلیسی
86-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi, 2:jeweledhairband /انگلیسی
87-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
88-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
89-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
90-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
91-تاج - 1:crown /انگلیسی
92-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
93-انگشترنقرهای - 1:انگشتر نقرهای /farsi,2:انگشتر نقره ای /farsi, 3:silverring /انگلیسی
94-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
95-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
96-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
97-ماه - 1:moon /انگلیسی 2:month /انگلیسی
98-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
99-جعبه - 1:box /انگلیسی
100-رها - 1:raha /انگلیسی
101-پلاکاسمعلی - 1:پلاک اسم علی /farsi
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره