برچسب تصاویر :Embossed-برچسته


Keyword: Embossed at Parseed

"

نقش مجلس بار عام در تخت جمشید: خشایارشاه با لباس رسمی گل نیلوفر بدست پذیرای مهمانان است در حالی که در پشت سر او ولیعهد ایستاده و در پشت سر او گارد تشریفاتی قراردارند. این نقش معلق به وسط پلکان آپاداناست.
برچسب ها :پرسپولیس , خشایارشاه , سلام , مراسم , هخامنشی , برچسته , ولیعهد , تخت جمشید , پارسه


Check Glossary Definition Of : Embossed


پلاک اسم"

تصویر ئستکاری شده آیفون جزو هدایای ملتها به شاه شاهان منقوش بردیوارهای پرسپولیس برای تمسخر قانون ممنوعیت فروش بعضی محصولات در راستای تحریمهای خصمانه علیه ایرانیان توسط دولت امریکا که ید طولانی در نژادپرستی دارد.
برچسب ها :پرسپولیس , برچسته , آیفون , هخامنشی , خنده دار , تحریم , نژادپرستی مک , تخت جمشید , پارسه


"

کول فرح تنگه‌ای در هفت کیلومتری شهرایذه، در استان خوزستان دارای شش نقش برجسته خیلی مهم متعلق به دوره ایلامیان است این محل پرستشگاه نارسینا، اله/شاه ایلامی بوده است.
برچسب ها :خوزستان , ایذه , کول فرح , ایلامی , کتيبه , برچسته , ناذسینا


"

آثار تمدن باستانی ایلامی در شهر ایذه خوزستان در تنگه کول فرح. نقش برجسته بزرگنر به نظر میرسد شاه و یا موبد باشد که یک نوع نیایش جمعی شبیه نوع امروزی آن است رهبری میکند
برچسب ها :خوزستان , ایذه , کول فرح , دعا , ایلامی , ایلام , برچسته


"

سنگ‌نگاره یادبود اونتاش ناپیریشا از آثار باستانی دوره عیلام است. بر روی این سنگ نگاره باستانی نقش زنی حک شده‌است که دم ماهی دارد و مارهایی را در دستان خود گرفته‌است. در بالای تصویر کامل این سنگ نگاره، کاهنه‌های معبد در حال عبور هستند.
برچسب ها :ایلامی , شوش , برچسته , اونتاش ناپیریشا , ملکه , مجسمه , مار


"

نقش برجسته ای از سپاه جاودان یا گارد جاویدان در موزه برلین نیروهای خبره‌ای از سربازان بودند که هم به عنوان گارد شاهنشاهی و هم به عنوان عضوی از ارتش در جنگ‌های ایران و یونان در دوران هخامنشی ایفای نقش می‌کردند.
برچسب ها :هخامنشی , ممتاز , سپاه جاودان , سرباز , برچسته , موزه , برلین , کمانگیر , نیزه دار , کمان


"

سنگ حجاری شده با نقش شیر در حال شکار گاو شبیاهت زیادی به نقشهای هخامنشی موجود در تخت جمشید دارد. این اثر احتمالا سکوی کنار تراس بوده است و اکنون در خانه موزه مقدم تهران در معرض نمایش میباشد
برچسب ها :تهران , هخامنشی , شیر , گاو , پرسپولیس , موزه مقدم , برچسته


"

دره باستانی کوله فرح در شهرستان ایذه استان خوزستان. نقش برجسته شاه یا الهه ایلامی در مراسم قربانی احشام در حالی که نقش 4 آدم کوچک در پشت سر وی مشاهده میشود. همچنین آثاری شرم آور از تخریب که آفتی است بر میراث فرهنگی ایران زمین
برچسب ها :خوزستان , ایذه , کول فرح , قربانی , ایلامی , ایلام , برچسته


"

سنگنبشته نمایانگر نابودی شهر شوش از تمدن ایلام به دست آشوربانیپال پادشاه آسوری همانطور که شعله ها از شهر برمیخیزند سربازان با کلنگ آن را با خاک یکسان میکنند. انتقامی تلخ از تمدنی غیر سامی.
برچسب ها :ایلام , شوش , آشور بانیپال , آسوری , 693 , نقش , برچسته


"

ردیف نیزه داران هخامنشی بر پلکان تخت جمشید در لباسهای بلند و کلاهای زیبا برای مراسم. کمان بر دوش و خدنگ بر پشت، ایشانن برترین سربازان زمان خویش بودند.
برچسب ها :هخامنشی , نیزه دار , برچسته , پرسپولیس , پلکان , کمان , کمانگیر , تخت جمشید , پارسه


"

نقش برجسته اسپاتین در بیستون
برچسب ها :اسپاتین , بیستون , هخامنشی , برچسته


"

دختر ایرانی در حال بوسیدن نقش برجسته سرباز هخامنشی-تخت جمشید
برچسب ها :ايراني‌ , دختر , هخامنشی , سرباز , برچسته , پرسپولیس , تخت جمشید , پارسه


"

نقش برجسته نیزه داران هخامنشی در پرسپولیس
برچسب ها :هخامنشی , نیزه دار , برچسته , پرسپولیس , تخت جمشید , پارسه


"

نقش برجسته قوچ و قوش مربوط به دوره ساسانی
برچسب ها :برچسته , پرنده , قوچ , ساسانی


"

نمای برجسته فروهر بر دیوارهای تخت جمشید. در دین زرتشتی: قدیمی ترین دین یگتنه پرستی دنیا، فروهر نمادی است از آنچه هدف انسان است در زندگی. رسیدن خوشبختی از طریق گفتار راست، پندار پاک، و کردار نیک
برچسب ها :پرسپولیس , هخامنشی , فروهر , الهه , برچسته , زرتشتی , تخت جمشید , پارسه


"

نقش برجسته آرش کمانگیر قهرمان اساطیری که جان خود را در تیری نهاد تا گستردگی مرزهای ایران را حفظ کند. با آنکه نیمی از کمان حذف شده ولی با اینحال به نظر میرسد نگاهی است هنری با پیغامی مرموز
برچسب ها :تهران , مترو , طالقانی , ایستگاه , آرش کمانگیر , مس , برچسته , کیانی , 2011


"

ایستگاه متروی طالقانی و اثری هنری از جشن باستانی نوروزو سفره هفت سین و رامشگرانی که این جشن فرخنده را مسرت بخش تر میکنند
برچسب ها :تهران , مترو , طالقانی , ایستگاه , نوروز , هفت سین , مطرب , 2011 , برچسته


"

نقش برجسته کامبیز در حال احترام به خدای مصری
برچسب ها :کمبوجیه , دعا , اپافوس , هخامنشی , برچستهدستبند - پابند"

نقش برچسته داریوش کبیر شاه هخامنشی
برچسب ها :داریوش , کبیر , هخامنشی , برچسته


"

نقش برجسته فرادا در بیستون
برچسب ها :بیستون , فرادا , هخامنشی , برچسته


"

نقش برچسته گوبریاس(گاوبروو) در بیستون
برچسب ها :گاوبروو , بیستون , هخامنشی , برچسته


"

نقش برجسته انوشیروان دادگر بر دیوار دادگستری تهران
برچسب ها :انوشیروان , برچسته , تهران , دربار


"

کتیبه بیستون
برچسب ها :بیستون , برچسته , داریوش , کتيبه , کرمانشاه


"

طاق بستان تلفیقی از سنگ، آب و فضای سبز در کرمانشاه:اردشیر در حال گرفتن تاج مقدس از اهورا مزدا و میترا
برچسب ها :طاق بستان , کرمانشاه , اردشیر , اهورامزدا , میترا , ساسانی , برچسته


"

نقش برچسته طاق بستان
برچسب ها :بیستون , برچسته , شکار , شاه , طاق بستان , ساسانی


"

نقش برجسته بیستون نمایشگرواقعه ایست که طی آن آشوبگران به حضور داریوش کبیر آورده میشوند
برچسب ها :برچسته , داریوش , بیستون , شورش , کتيبه , هخامنشی


"

مجسمه نقش برجسته کورش کبیر در گارکی در شهر سیدنی - استرالیا
برچسب ها :برچسته , کورش , سیدنی


"

تصویری از کیخسرو پادشاه نیکنام شاهنامه حک شده بر پنلی که قسمتی از آن موجود نیست در حالی که خنجر و شمشیری دارد. اثر مربوط به دوران قاجار است و در موزه بریتانیا نگهداری میشود : سرافراز کيخسروش نام کن به غم خوردن او را دل آرام کن
برچسب ها :کیانی , کی خسرو , شمشیر , شاهنامه , موزه بریتانیا , نقش , برچسته


"

نقش برجسته ای از آشور بانیپال پادشاه خونخوار آسوری که ایلام را به خاک و خون کشید و شهر شوش را با خاک یکسان کرد. البته پس از اندک زمانی تمدن ایلامی ها با اتحاد با پارسیان تکرار شکوفا شد.
برچسب ها :آشور , بانیپال , ایلام , آشور , برچسته , سامی


"

نقش برجسته فروهر در تخت جمشید
برچسب ها :برچسته , فروهر , پرسپولیس , هخامنشی , تخت جمشید , پارسه


"

نقش برجسته بلاش
برچسب ها :برچسته , بلاش , قباد


"

نقش برجسته کتیبه داریوش-بیستون
برچسب ها :برچسته , داریوش , کتيبه , کبیر , بیستون


"

نقش برجسته ای از داریوش کبیر هخامنشی
برچسب ها :داریوش , برچسته , پرسپولیس , هخامنشی , تخت جمشید , پارسه


"

نقش برجسته چشمه علی با تصویری از تاجگذاری فتحعلی شاه قاجار و ملازمان دربار
برچسب ها :رِی , چشمه علی , برچسته , 2009 , کتيبه , چشمه , قاجار


"

چشمه علی با بیش از 8000 سال قدمت زادگاه مادر زرتشت بوده تا پیش از اسلام سورنا نامیده میشد و در نزدیک معبد آناهیتا قرار داشت.
برچسب ها :رِی , چشمه علی , برچسته , چشمه , 2009 , زرتشت , سورناگردنبند به این قشنگی"

نقش برجسته هایی نشانگر اقوام مختلف بر پلکانهای تخت جمشید که برای تقدیم هدایای خود به شاهنشاه در صف ایستاده اند
برچسب ها :نماینده , تقدیم , هدیه , پرسپولیس , برچسته , تخت جمشید , پارسه


"

نقش برجسته ای از یک نیزه دار همراه با سنگ نبشته ای بر دیوار تخت جمشید
برچسب ها :هخامنشی , نیزه دار , برچسته , میخی , تخت جمشید


"

نقش برجسته هایی از نیلوفر آبی نماد هخامنشیان در تخت جمشید
برچسب ها :برچسته , دسته گل , نیلوفر , پرسپولیس , تخت جمشید , تخت جمشید , پارسه


"

نقش گل بر سنگ در آپادانا-شوش
برچسب ها :آپادانا , شوش , برچسته , هخامنشی , قصر , ستون


"

نقش برچسته موجود اساطیری اسب بالدار در موزه نارنجستان شیراز
برچسب ها :برچسته , بزغاله , نارنجستان , موزه , شیراز


"

نقش برجسته نماینده اساکارتیایی (سکایی) بر روی پلکان تخت جمشید پایتخت تشریفاتی امپراطوری هخامنشی
برچسب ها :پرسپولیس , هخامنشی , سَکان , هدیه , برچسته , تخت جمشید , پارسه


"

نقش برجسته جالبی از یک گروه موسیقی ملبس به سنت قاجاری در حال اجرایی که احتمالا نویدبخش اتفاق خوبی همچون عید نوروز، رمضان و یا رویداد مشابهی است
برچسب ها :تهران , مترو , برچسته , قاجار , موسیقی , باند موزیک , مطرب , موسیقی ایرانیابر برچسب های عکسهای تاریخی ایران


نمايش تمامي برچسبها


1941 . 1953 . 1979 . 20058 . 2007 . 2008 . 2009 . 2010 . 2011 . 2012 . آب . آبادان . آتش . آتشکده . آجر . آذربایجان . آرامگاه . آمريكائي‌ . آناهیتا . آیت الله . آیت الله خامنه ای . احمد شاه . احمدی نژاد . ارتش . ارتش . ارگ . ارگ . اسب . استخر . اسلامی . اسکندر . اصفهان . اعتراض . اعدام . افشار . البرز . امام خمینی . امیر کبیر . انتخابات . انقلاب . انگلیسی . اوایل 1900 . ايراني‌ . ایالات متحده . ایران . ایران . ایران ایر . ایستگاه . ایلامی . ایلخان . بازار . باغ . بانو . بانوی ایرانی . برج . برج میلاد . برف . برچسته . بیستون . تاج . تبریز . تخت جمشید . ترابرى . ترافیک . ترکیه . تظاهرات . تمبر . تهران . توپخانه . جزیره . جلفا . جمهوری اسلامی ایران . جنگ ایران و عراق . جوان . جواهر . حجاب . حرم . خامنه ای . خانه . خراسان . خرمشهر . خلیج فارس . خمینی . خودرو . خودروهای قدیمی . خوزستان . خیابان . داریوش . دانشگاه . دختر . درخت . درهم . دروازه . دروازه . دریاچه . دفاع مقدس . دین . رئيس جمهور . رضا . رضا شاه . رقص . رود . روستا . روسیه . رِی . زرتشت . زمستان . زن . زنان . زند . ساخت . ساختمان . ساسانی . سبز . سد . سرباز . سفارت‌ خانه‌ . سفیر . سقف . سلجوقي . سلسله صفویان . سلطنت مشروطه . سلطنتی . سنتی . سکه . سی و سه پل . سیاستمدار . شاعر . شاه . شاه . شاه اسماعیل . شاه عباس . شاهزاده . شاهنامه . شب . شمشیر . شهر . شهید . شوش . شیر . شیراز . صفوی . ضربت . طلایی . عالی قاپو . عبدالعظیم . عراق . غروب . فارسي . فرانسه . فرح دیبا . فردوسی . فرودگاه . فعال . فوتبال . فومن . فیلم . قاجار . قبر . قزوین . قصر . قلعه . قم . لاهیجان . لباس . لوور . مازندران . ماسوله . مجسمه . مجلس . محصل . محمدرضا شاه . مدرسه . مراسم . مسجد . مشهد . مصدق . مصر . مظفرالدین‌شاه . معبد . مغازه . ملکه . ملی شدن نفت . مناره . موزه . موزه ایران باستان . موزه مقدم . موسیقی . موسیقی ایرانی . میدان . میرزا . نادر شاه . ناصرالدین شاه . نخست وزیر . نفت . نقاشی . نقره . نقش . نقش جهان . نقش رستم . نقشه . نما . نهضت آزادی . نوروز . نيم تنه . هخامنشی . همدان . همسر . هنر . هواپیما . هواپیما . هوایی . ورزش . ورودی . وزیر . وزیر . پارسه . پارلمان . پارک . پاسارگاد . پانوراما . پرسپولیس . پرچم . پرچم ایران . پل . پلکان . پلیس . پهلوی . پوستر . پيامبر . پیکان . چادر . چشمه . چنگ . کاروانسرا . کاشان . کبیر . کتيبه . کرمان . کرمانشاه . کریمخان . کلیسا . کلیسای وانک . کودکان . کورش . کوروش بزرگ . کوه . کِشتی . کیانی . گل . گنبد . گیلان . یزد . یونیفورم .
Happy Summer Sale

خانه درباره / تماس    محصولات    خدمات    غزليات حافظ    لینکهای برتر ایران    قرآن کریم    فرهنگ تاريخ
کليه حقوق @ 1394 fouman.com متعلق به ایرانیان