هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240717

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-طلایی - 1:golden /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-استیل - 1:steel /انگلیسی
6-طلا - 1:gold /انگلیسی
7-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
8-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
9-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
10-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
11-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
12-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
13-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
14-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
15-دی - 1:day /انگلیسی
16-سامی - 1:sami /انگلیسی
17-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
18-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
19-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
20-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
21-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
22-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
23-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
24-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
25-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
26-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
27-ندا - 1:neda /انگلیسی
28-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
29-نگین - 1:negin /انگلیسی
30-دست - 1:hand /انگلیسی
31-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
32-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
33-گرد - 1:round /انگلیسی
34-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
35-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
36-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
37-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
38-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
39-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
40-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
41-کوچک - 1:small /انگلیسی
42-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
43-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
44-بزرگ - 1:big /انگلیسی
45-گل - 1:flower /انگلیسی
46-کیف - 1:bag /انگلیسی
47-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
48-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
49-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
50-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
51-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
52-پر - 1:feather /انگلیسی
53-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
54-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
55-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
56-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
57-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
58-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
59-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
60-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
61-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
62-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
63-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
64-تاج - 1:crown /انگلیسی
65-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
66-متوسط - 1:medium /انگلیسی
67-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
68-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
69-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
70-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
71-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
72-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
73-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
74-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
75-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
76-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
77-فلزی - 1:metal /انگلیسی
78-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
79-اسی - 1:esi /انگلیسی
80-معمولی - 1:normal /انگلیسی
81-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
82-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
83-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
84-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
85-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
86-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:traditionalstylemousepads /انگلیسی, 4:orientalcarpetmousepad /انگلیسی, 5:orientalmousepads /انگلیسی, 6:orientalcarpetmousepads /انگلیسی
87-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
88-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
89-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
90-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
91-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
92-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
93-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
94-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
95-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
96-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
97-انگشترست - 1:pairring /انگلیسی
98-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womensbag /انگلیسی, 3:womenspurse /انگلیسی
99-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:magiccarpetmousepads /انگلیسی, 6:minirugmousepad /انگلیسی, 7:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 8:mousecarpetrug /انگلیسی, 9:mousepadcarpet /انگلیسی, 10:wholesalecarpetmousepad /انگلیسی
100-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi, 2:jeweledhairband /انگلیسی
101-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره