هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240420

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
7-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
8-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
9-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
10-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
11-طلایی - 1:golden /انگلیسی
12-دی - 1:day /انگلیسی
13-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
14-سامی - 1:sami /انگلیسی
15-طلا - 1:gold /انگلیسی
16-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
17-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
18-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
19-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
20-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
21-استیل - 1:steel /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
24-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
25-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
26-نگین - 1:negin /انگلیسی
27-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
28-ندا - 1:neda /انگلیسی
29-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
30-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
31-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
32-گرد - 1:round /انگلیسی
33-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
34-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
35-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
36-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
37-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
38-دست - 1:hand /انگلیسی
39-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
40-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
41-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
42-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
43-گل - 1:flower /انگلیسی
44-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
45-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
46-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
47-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
48-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
49-پر - 1:feather /انگلیسی
50-کوچک - 1:small /انگلیسی
51-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
52-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
53-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
54-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
55-بزرگ - 1:big /انگلیسی
56-کیف - 1:bag /انگلیسی
57-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
58-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
59-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
60-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
61-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
62-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
63-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
64-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
65-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
66-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
67-انگشترست - 1:pairring /انگلیسی
68-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
69-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
70-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
71-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
72-تاج - 1:crown /انگلیسی
73-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
74-معمولی - 1:normal /انگلیسی
75-گردنبندنقرهای - 1:silvernecklace /انگلیسی
76-گوش - 1:ear /انگلیسی
77-اعلا - 1:supreme /انگلیسی
78-اسی - 1:esi /انگلیسی
79-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
80-متوسط - 1:medium /انگلیسی
81-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
82-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
83-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
84-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
85-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi, 2:jeweledhairband /انگلیسی
86-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
87-گردنبندطلایی - 1:goldennecklace /انگلیسی
88-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
89-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
90-کشمو - 1:کش مو /pashto, 2:hairband /انگلیسی
91-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
92-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
93-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
94-گیره - 1:clamp /انگلیسی
95-آویز - 1:medallion /انگلیسی
96-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
97-ساده - 1:simple /انگلیسی
98-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
99-فلزی - 1:metal /انگلیسی
100-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
101-علی - 1:ali /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره