هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20230920

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
7-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
8-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
9-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
10-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
11-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
12-طلا - 1:gold /انگلیسی
13-طلایی - 1:golden /انگلیسی
14-سامی - 1:sami /انگلیسی
15-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
16-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
17-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
18-استیل - 1:steel /انگلیسی
19-ایران - 1:iran /انگلیسی
20-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
21-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
22-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
23-دی - 1:day /انگلیسی
24-نگین - 1:negin /انگلیسی
25-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
26-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
27-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
28-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
29-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
30-ندا - 1:neda /انگلیسی
31-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
32-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
33-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
34-دست - 1:hand /انگلیسی
35-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
36-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
37-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
38-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
39-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
40-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
41-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
42-گل - 1:flower /انگلیسی
43-کیف - 1:bag /انگلیسی
44-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
45-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
46-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
47-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
48-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
49-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
50-پر - 1:feather /انگلیسی
51-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
52-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
53-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
54-کوچک - 1:small /انگلیسی
55-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
56-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
57-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
58-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
59-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
60-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
61-گیره - 1:clamp /انگلیسی
62-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
63-بزرگ - 1:big /انگلیسی
64-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
65-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
66-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
67-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
68-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
69-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
70-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
71-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
72-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
73-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
74-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womensbag /انگلیسی, 3:womenspurse /انگلیسی
75-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
76-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
77-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
78-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
79-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
80-گرد - 1:round /انگلیسی
81-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
82-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
83-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:traditionalstylemousepads /انگلیسی, 4:orientalcarpetmousepad /انگلیسی, 5:orientalmousepads /انگلیسی, 6:orientalcarpetmousepads /انگلیسی
84-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
85-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
86-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
87-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
88-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
89-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
90-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
91-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
92-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
93-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
94-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
95-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:magiccarpetmousepads /انگلیسی, 6:minirugmousepad /انگلیسی, 7:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 8:mousecarpetrug /انگلیسی, 9:mousepadcarpet /انگلیسی, 10:wholesalecarpetmousepad /انگلیسی
96-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
97-جعبه - 1:box /انگلیسی
98-کشمو - 1:کش مو /pashto, 2:hairband /انگلیسی
99-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
100-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
101-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره